Dokumenta škole

Školski program

Godišnji plan rada škole

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana škole

Izveštaj o spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Izveštaj direktora škole

Izveštaj tima za samovrednovanje

Zapisnici školskog odbora

Razvojni plan rada škole

ZBIRNE TABELE ZA SVE OBRAZOVNE PROFILE

ZBIRNE TABELE

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Novi planovi i programi po područjima rada za učenike koji se upisuju od 2018. godine.

Mašinstvo i obrada metala

__________________________________________________

Elektrotehnika

_________________________________________________

Saobraćaj

____________________________________________________

Opšta akta škole/akta koja donosi škola