Školski odbor

Школски одбор – Органи управљања
Члан 115.
Орган управљања у школи јесте школски одбор.
Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.
Састав и именовање органа управљања
Члан 116.
Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.
Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Школски одбор основне школе за образовање одраслих има седам чланова, укључујући и председника, од којих четири из реда запослених и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.
У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту:социјални партнери) из подручја рада школе.
Чланове органа упављања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно – васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања – представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине не достави мишљење у року од 30 дана од пријема захтева сматра се да је мишљење дато.
У установи у којој се у свим или већини одељења образовно – васпитни рад изводи на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.

Надлежност органа управљања
Члан 119.
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм ( у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;
9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране или повреду забране из члана 110 – 113. овог закона;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно – васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извеештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Едина Махмутовић Наставничко веће школе, председник Школског одбора
2. Аладин Токалић Наставничко веће школе
3. Дамир Рамчић Наставничко веће школе
4. Др Јасмин Хамзагић Локалну самоуправу,
5. Златко Павловић Локалну самоуправу
6.  Јасмин Кошута замена Адмир Смајовић Локалну самоуправу
7. Суљевић Исмет  Савет родитеља   председник Савет родитеља
8. Музафера Гегић Савет родитеља
9. Буљић Шемсудин Савет родитеља

Свакодневно у раду Школског одбора учествоваће, пружати помоћ, сарађивати и давати мишљења:

  • Хидо Љајић, директоршколе
  • Јусуф Лекпек, секретаршколе
  • Џевад Шкријељ, председниксиндиката
  • Биљана Костић, председник синдиката
  • Делић Харис -председник Ученичког парламента-
  • Бектовић Далила-представник Ученичког парламента