Školski odbor

У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту: социјални партнери) из подручја рада школе.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања – представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Едина Махмутовић Наставничко веће школе, председник Школског одбора
2. Аладин Токалић Наставничко веће школе
3. Дамир Рамчић Наставничко веће школе
4. Др Јасмин Хамзагић Локалну самоуправу,
5. Златко Павловић Локалну самоуправу
6.  Јасмин Кошута Локалну самоуправу
7. Суљевић Исмет  Савет родитеља   председник Савет родитеља
8. Музафера Гегић Савет родитеља
9. Буљић Шемсудин Савет родитеља

Свакодневно у раду Школског одбора учествоваће, пружати помоћ, сарађивати и давати мишљења:

  • Хидо Љајић, директоршколе
  • Јусуф Лекпек, секретаршколе
  • Џевад Шкријељ, председниксиндиката
  • Биљана Костић, председник синдиката
  • Делић Харис -председник Ученичког парламента-
  • Бектовић Далила-представник Ученичког парламента