Savet roditelja

Savet roditelja

Član 120

Ustanova ima savet roditelja, osim škole za obrazovanje odraslih.

U savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika svakog odeljenja, odnosno vaspitne grupe, ako škola ostvaruje pripremni predškolski program.

U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje pripadnici nacionalne manjine u savetu roditelja srazmerno su zastupljeni roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece, odnosno učenika pripadnika nacionalne manjine.

U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje deca i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, član saveta roditelja je i predstavnik roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika dece, odnosno učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Savet roditelja:

1) predlaže predstavnike roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika dece, odnosno učenika u organ upravljanja;

2) predlaže svog predstavnika u sve obavezne timove ustanove;

3) učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika;

4) razmatra predlog školskog programa, razvojnog plana, godišnjeg plana rada;

5) razmatra izveštaje o ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana i godišnjeg plana škole, spoljašnjem vrednovanju, samovrednovanju, završnom ispitu, rezultatima nacionalnog i međunarodnog testiranja i sprovođenje mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;

6) razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove;

7) predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;

8) razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika;

9) učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 108. ovog zakona;

10) daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;

11) predlaže predstavnika i njegovog zamenika za opštinski savet roditelja;

12) razmatra i druga pitanja utvrđena statutom.

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru, stručnim organima ustanove i učeničkom parlamentu.

Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta.

Opštinski savet roditelja

Član 121

Opštinski savet roditelja čine predstavnici saveta roditelja, svih ustanova sa područja opštine, odnosno gradske opštine (u daljem tekstu: opština). Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Opštinski savet roditelja:

1) daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini;

2) učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;

3) prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike; sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine;

4) pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;

5) zastupa interese dece i učenika opštine u situacijama koje su od značaja za unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine;

6) sarađuje sa organizacijama koje deluju u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja, socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja prava deteta i ljudskih prava;

7) obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine.

Bliže uslove u vezi načina rada opštinskog saveta roditelja zajednički propisuju ministar i ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.годину

 

Презиме и име Оде.   Презиме и име Оде.
1. Крлић Лидија тел. 062/1978922 I1 22. Челиковић Фахрудин тел. 062/513531 III1
2. Дукађинац Мујо тел. 063/1462546 I2 23. Факовић Ахмедин тел. 063/7787115 III2
3. Ризвановић Малић тел. 063/8178569 I3 24. Гуџевић Муамера 062/385520 III3
4. Лакота Ирма тел. 066/056095 I4 25. Муминовић Алмир 062/8506793 III3
5. Рахић Азра тел. 060/7600500 I5 26. Хајровић Алма тел. 062/1851216 III4
6. Прељевић Сеад тел.060/554023 I6 27. Лубур Есад тел.063/8413544 III5
7. Мујовић Ибрахим 062/1266756 I7 28 Исламовић Маида тел.062/177793 III6
8. Мујдрагић Нијазија тел. 060/3477773 I8 29. Билаловић Алмир тел. 064/1694529 III7
9. Хабибовић Неџад тел.065/3890002 I9 30. Буљић Шемсудин тел.062/2152663 III8
10. Хасановић Бојана тел. 063/7736700 I10 31. Ибрахимовић Суад тел.063/8062792 III9
11. Koничанин Фаида тел. 065/6817745 II1 32. Рамичевић Фериз тел 069/652685 III10
12. Koлашинац Џедија тел. 062/459739 II2 33. Курбашевић Енес тел. 064/6370388 IV1
13. Цветковић Снежана тел. 064/2201969 II3 34. Личина Џевад тел. 065/2030971 IV2
14. Петровић Бојан тел. 060/3443997 II4 35. Бишевац Музафер тел. 063/451888 IV3
15. Мурић Фахрета тел.066/6667706 II5 36. Лотинац Мирсада тел. 062/1573496 IV4
16. Кујовић Мирзета тел.062/9769189 II6 37. Минић Марина тел.064/3928748 IV5
17. Петровић Ђорђе тел.066/6724724 II7 38. Никшић Мустафа тел.064/1631995 IV6
18. Сулејмановић Рифат тел.063/606899 II8 39. Гегић Музафера тел. 066/166160 IV7
19. Љајић Ениса тел.062/1512663 II9 40. Агинчић Муриз IV8
20. Хануша Есада тел.062/8564986 II10 41.
21. Ницевић Албина тел. 062/8161540 II11 42.