Vannastavno osoblje

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПОСЛОВИ Године радног стажа ЛИЦЕНЦА ПРОЦЕНАТ АНГАЖОВАЊA Степен стручне спреме
Директор, помоћник директора и организатор практичне наставе
1. Хидо Љајић Дипл.инж.маш Директор 36   100% VII
2. Албин Кршић проф.физичког васп. Помоћник директора 18

 

Да 50% VII
3. Вања Маринковић Проф.енглеског.јез Помоћник директора 27 Да 50% VII
4. Шемсовић Мирза Инж.машинства Организатор практичне наставе 34 Да 50% VII
5. Ђурковић Мирко Дипл.инж.организације рада Организатор практичне наставе 38 Да 100% VII
Стручни сарадници
1. Мирсада Веснић Дипл.педагог Педагог 5 Да 100% VII
2. Незрина Даздаревић Дипл.психолог Психолог 11 Да 100% VII
3. Едина Махмутовић Дипл.оријенталиста Библиотекар 17 Да 100% VII
4. Муратовић Јукић Саида Проф.Енглеског јез. Библиотекар 1 Да 50% VI
5. Ријалда Нуковић Проф.енглеског Библиотекар 8 Да 100% VII
4.2.Ваннаставни кадар
1. Јусуф Лекпек Дипл.правник Секретар 35 Да 100% VII
2. Енес Муртезић Дипл.економ. Шеф рачуноводства 18 да 100% VII
3. Дупљак Медина Економски техничар Референт за финансијско рачуновод. послове 1 не 100% IV
4. Алмаса Беловођaнин Економски техничар Референт за финансијско рачуновод. послове 21 не 100% IV
5. Мерсудин Даздаревић Маш.техничар Одржавање уређаја и опреме 13 не 100% IV
8. Нокић Едиб Инг.информатике Помоћни наставник 3 не 100% IV
9. Угљанин Билсана Елек.техничар Помоћни наставник 6 не 100% IV
10. Гегић Нусрет Маш.техничар Помоћни наставник 1 не 100% IV
11. Бегановић Харис Маш.техничар Помоћни наставник   не 100% IV
12. Тимотијевић Загорка Елек.техничар Помоћни наставник 0 не 50% IV
13 Kоничанин Тарик Елек.техничар Одржавање рачунара и инфо.система        
14. Драгош Недељковић Средња Домар 20 не 100% IV
15. Павићевић Зоран Средња Помоћни радник 2 не 100% IV
16. Мирсада Друштинац Основна Помоћни радник 15 не 100% I
17. Исмета Плојовић Основна Помоћни радник 27 не 100% I
18. Фатима Шаховић Основна Помоћни радник 34 не 100% I
19. Хајрија Нумановић Основна Помоћни радник 24 не 100% I
20. Биљана Мојсиловић Основна Помоћни радник 21 не 100% I
21. Суада Друштинац Основна Помоћни радник 16 не 100% I
22. Хафиза Тодић Основна Помоћни радник 16 не 100% I
23. Надира Хамзић Основна Помоћни радник 3 не 70% I