Direktor škole

REČ DIREKTORA

Biti na čelu ovakve ustanove je velika čast, ali i izazov, obaveza i odgovornost. Kompleksnost strukture srednje stručne škole i organizacija rada u njoj same po sebi nameću potpunu posvećenost i angažovanost svih učesnika obrazovno vaspitnog procesa.

Tehnička škola je škola sa više od 1000 učenika raspoređenih u 43 odeljenja koji se edukuju u 3 područja rada: saobraćaj, elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala u okviru kojih su zastupljeni savremeni obrazovni profili. Budući da i oblast obrazovanja sve više postaje sfera u kojoj vladaju principi tržišta, ulažemo kontinuirane  napore da na tom tržištu ostanemo konkurentni, pre svega uvođenjem inovacija u nastavni proces, odabirom najsavremenijih obrazovnih profila, stručnim usavršavanjem zaposlenih i primenom pristupa čiji je krajnji ishod sticanje upotrebljivih znanja i veština.

Poslednjih godina škola je realizovala niz projekata nabavke savremenih nastavnih sredstava kojima se nastavni proces približava evropskim standardima: opremljen je CNC kabinet za potrebe mašinske struke, obogaćen vozni park škole još jednim novim vozilom za potrebe saobraćajne struke, opremljeni kabineti za elektrotehniku i mašinstvo i obradu metala, potpuno renovirane i opremljene radionice za izvođenje praktične nastave u sva tri pordučja rada.

Ipak, najveća vrednost naše škole su ljudski resursi – 120 nastavnika koji svojom stručnošću i ugledom daju pun doprinos funkcionisanju i reputaciji škole. Realizacija celokupnih aktivnosti u školi odvija se kroz ravnomernu raspodelu zadataka stručnih saradnika, stručnih veća i timova. Timski rad i podizanje svesti o korisnosti svih učesnika obrazovnog procesa su u fokusu naših interesovanja.

Svi napori usmereni su ka ispunjavanju svrhe postojanja škole – kreiranju podsticajne, afirmativne i prijateljske atmosfere za učenike i nastavnike. Želimo da nas učenici doživljavaju kao porodicu na čiju podršku uvek mogu da računaju i kod njih razvijamo i negujemo osećaj pripadanja ovoj zajednici. Veliki je izazov raditi sa učenicima u najvažnijem periodu njihovog psihološkog, moralnog i profesionalnog razvoja. Stoga se zalažemo da naši učenici iz ove škole izađu kao profesionalci u oblasti u kojoj su edukovani, kao mladi i samosvesni ljudi koji pred sobom imaju jasne profesionalne i životne ciljeve, naučeni da u potpunosti iskoriste potencijale kojima raspolažu. Činjenica da veliki broj eminentnih stručnjaka, sposobnih poslovnih ljudi, rukovodilaca važnih institucija i vrsnih akademskih građana potiče upravo iz naše škole, dokaz je da uspevamo u svojoj misiji, na šta smo veoma ponosni.

Posebno nas raduje to što Tehnička škola postaje sve atraktivnija za buduće srednjoškolce jer je to najbolja potvrda uspešnosti naše misije.

Ponosan sam na sve uspehe škole kojih ne bi bilo bez kvalitenog nastavnog osoblja i odgovornih i posvećenih učenika. Želja mi je da i u godinama koje dolaze nastavimo sa negovanjem pozitivnih vrednosti i da oni zbog kojih postojimo, naši učenici, s ponosom ističu činjenicu da su đaci Tehničke škole.