Potrebna dokumentacija

Učesnici konkursa podnose školi sledeća dokumenta :

•  Prijavu za upis

•  Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

•  Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci)

•  Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, ako su oni propisani za obrazovni profil za koji konkurišu

•  Za upis u gimnazije i obrazovne profile za koje to nije predviđeno nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova