Pedagoški kolegijum

Стручно – педагошко руковођење

 

Р.бр.

 

Презиме и име

 

Функција

Ст.стр. спреме

Год.рад. стажа.

%

ангажов ања

1. Љајић Хидо Директор школе VII 35 100 %
2. Ђурковић Мирко Орг. Практичне наставе VII 36 100 %
3. Незрина Даздаревић Школски психолог VII 11 100 %
4. Веснић Мирсада Школски педагог VII 3 100%
5. Махмутовић Едина Библиотекар VII 15 100 %
6. Нуковић Ријалда Библиотекар VII 6   50%
7. Шемсовић Мирза Орг. Практичне наставе VII 33   50%
 8.  Маринковић Вања Помоћник директора   VII  25 50%
9. Кршић Албин Помоћник директора VII 22   50%