Stručni aktivi i timovi u školi

                                       СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

                          СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  РАДA

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. Незрина Даздаревић Стручни сарадник – психолог, координатор
3. Веснић Мирсада Стручни сарадник – педагог
4. Мирза Шемсовић Организатор практичне наставе (Машинства и

Обраде метала)

5. МиљанаПајовић Наставник општеобразовних предмета
6. Нокић Едиб Наставник за рачунаре и програмирање,

Технички консултант,

7. Дамир Нуховић Руководилац актива Машинства и обраде метала
8. ФахрудинШароњац Руководилац актива Електротехнике
9. СнежанаБожовић Руководилац актива Саобраћаја
10. МиркоЂурковић Организатор практичне наставе

(Електротехнике и Саобраћаја)

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. МиркоЂурковић Организатор практичне наставе, координатор
3. Незрина Даздаревић Стручни сарадник – психолог
4. ВеснићМирсада Стручни сарадник – педагог
5. Кршић Албин Помоћник директора
6. Маринковић Вања Помоћник директора
7. Анастасија Цветковић Ђачки парламент
8.   Дамир Нуховић Руководилац актива Машинства и обраде метала
9. ФахрудинШароњац Руководилац актива Електротехнике
10. СнежанаБожовић Руководилац актива Саобраћаја
11. МаидаРегић Представник Локалне самоуправе
12. Исмет  Суљовић Председник Савета родитеља

 

СПИСАК ТИМОВА СА ИМЕНОВАНИМ КООРДИНАТОРИМА

  СТРУЧНА ВЕЋА – ТИМОВИ КООРДИНАТОРИ
1. Тим за инклузивно образовање ученика Хусеиновић Минела
2. Стручни Tим за заштиту деце од дискриминације,

злостављања и занемаривања,

Даздаревић Незрина
3. Стручни тим за самовредновање радa школе Вања Маринковић
4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Љајић Хидо
5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Цамовић Билал
6. Тим за професионални развој Селмановић Едиб
7. Тим за подршку ученицима у прилагођавању Школском  животу Дурановић Мирза
8. Тим за подршку наставницима у прилагођавању Школском животу Лекпек Јусуф
9. Тим за активности достигнућа младих ШемсовићМирза
10. Тим за каријерно вођење и саветовање ВеснићМирсада
11. Тим за заштиту животне средине и здравствено

Васпитање ученика

Ђерлек Амела
12. Тим за праћење органа управљања Лекпек Јусуф
13. Тим за подршку ученичком парламенту Веснић Мирсада
14. Тим за подршку вршњачком тиму Ђуловић  Џенана
15. Тим за праћење извођења практичне и блок наставе Ђурковић Мирко
16. Тим за школска такмичења Бајрамовић Јусуф
17. Тим за развој школског спорта Сејдовић Алмина
18. Тим  за сарадњу школе са локалном самоуправом Љајић Хидо
19. Тим закултурну и јавну делатност школе Маринковић Сузана
20. Тим за сарадњу школе са породицом Незрина Даздаревић
21. Тим за маркетинг и промоцију школе Омеровић Елведина
22. Тим за израду пројеката Омеровић Елведина
23. Тим за здравље и безбедност на раду   Албин Кршић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. Незрина Даздаревић Стручнисарадник – психолог
3. Веснић Мирсада Стручнисарадник – педагог
4. Минела Хусеиновић Координатор, Наставник српскогј езика
5. Сенадин Халитовић Наставник математике
6. Вања Маринковић Помоћник директора, наставник енглеског језика
7. Цамовић Билал Машинство и обрада метала

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Хидо Љајић Директор школе
2. Албин Кршић Помоћник директора
3. Вања Маринковић Помоћник директора
4. Незрина Даздаревић Школски психолог, коoрдинатор
5. Веснић Мирсада Школски педагог
6. Омеровић Елведина Наставник енглеског језика
7. Јусуф Лекпек секретар- правник школе
8. Сузана Маринковић Наставник енглеског језика
9. Мирза Дурановић Наставник физичког васпитања
10. Златко Мехоњић Наставник математике
11. Бранко Пајовић Школски полицајаци
12. Едина Махмутовић Председник Школског одбора, библиотекар
13. Исмет Суљовић Председник Савета родитеља
14. Анастасија Цветковић Представник Ученичког парламента
15. Божидар Кулунџић Представник Вршњачког тима

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор-управу школе
2. ВањаМаринковић Помоћник директора, координатор
3. ДаздаревићНезрина Стручни сарадник-психолог
4. МирсадаВеснић Стручни сарадник-педагог
5. МахмутовићЕдина Председник Школског одбора, библиотекар
6.  Суљовић Исмет ПредседникСаветародитеља
7. ЂурковићМирко Наставник практичне наставе
8. Анастасија Цветковић Ђачки парламент
9. ФахрудинШароњац Стручно веће електротехнике
10.  Дамир Нуховић Стручно веће машинства и обраде метала
11. СнежанаБожовић Стручно веће саобраћаја

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАДУЖЕН ЗА ОБЛАСТ
1. Љајић Хидо Директор- координатор
2. Љајић Хидо Школски програм и годишњи план рада
3. Незрина Даздаревић Настава и учење
4. Веснић Мирсада Образовна постигнућа ученика
5. Ђенана Ђуловић Подршка ученицима
6. Реџовић Нермин Етос
7. Вања Маринковић Организација рада школе и руковођење
8. Албин Кршић Ресурси
9. ЕдинаМахмутовић Председник Школског одбора , библиотекар
10.   Исмет Суљевић Председник Савета родитеља
11. Анасатсија Цветковић Ђачки парламент
12.   Маида Регић Представник Локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор – управу школе
2. Спахић Азра Наставник српског језика и књижевности
3. ЦамовићБилал Наставник Машинства, компетенције за Целоживотно учење, координатор
4. Шкријељ Џевад Наставник Електротехнике, компетенција за сарадњу
5. Нермин Реџовић Наставник Социологије, компетенција за Решавање проблема
6. БожовићСнежана Наставник Саобраћаја, компетенција за комуникацију
7. БачевацЕмин НаставникРачунара и програмирања, дигитална компетенција
8. Токалић Аладин Наставник Електротехнике, рад саподацима и информацијама
9. Гицић Сузан Наставник Устава и права грађана, одговорно учешће у демократском друштву
10. Кршић Албин Помоћник директора, одговоран однос према здрављу
11. Селма Зуковић Наставник Екологије,одговоран однос према околини
12. ШемсовићМирза Наставник Машинства, предузимљивост и Предузетничка компетенција

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ХидоЉајић Директор
2. Незрина Даздаревић Школски психолог
3. Веснић Мирсада Педагог
4. Дамир Нуховић Стручно веће Машинства и обраде метала
5. Снежана Божовић Стручно веће Саобраћаја
6. Фахрудин Шароњац Стручно веће Електротехнике
7. Миловић Сања Наствник општеобразовних предмета
8. Селмановић Едиб Наставник Електротехнике, координатор

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор-управу школе
2. ДаздаревићНезрина Стручни сарадник-психолог
3. ВеснићМирсада Стручни сарадник-педагог
4. Дурановић Мирза Координатор ,наставник физичког васпитања
5. Ђурковић Мирко Организатор практичне наставе
6. Анастасија Цветковић Ђачки парламент
7. Исмет Суљовић  Председник савета родитеља
8. Фахрудин Шароњац Стручно веће електротехнике
9. Цамовић Билал Стручно веће машинства и обраде метала
10. Снежана Божовић Стручно веће саобраћаја

Осим сталног састава, члановиТима су и одељењске старешине свих одељења I разреда:

 

      ТИМ ЗА ПОДРШКУ НАСТАВНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор-управушколе
2. Лекпек Јусуф Секретар, координатор
3. Незрина Даздаревић Стручни сарадник-психолог
4. Веснић Мирсада Стручни сарадник-педагог
5. Ђурковић Мирко Организатор практичне наставе
6. Снежана Божовић Стручно веће саобраћаја
7. Фахрудин Шароњац Стручно веће електротехнике
8. Дамир Нуховић Стручно веће машинства и обраде метала
9. Албин Кршић Помоћник директора

                                        ТИМ ЗА АКТИВНОСТИ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Шемсовић Мирза Наставник стручних предмета Машинства и

Обраде метала, Координатор – ментор

2. Реџовић Нермин Наставник социологије
3. Углић Џемо Наставник стручних предмета Електротехнике
4. Анастасија Цветковић Председник Ђачког парламента
5. Кујовић Муамер Наставник  практичне наставе
6. Сенад Доловац Наставник машинских предмета
7. Мерсад Челић Наставник практичне наставе

                                                        ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. Незрина Даздаревић Стручни сарадник – психолог,
3. Веснић Мирсада Стручни сарадник – педагог, координатор
4. Вања Маринковић Актив енглеског језика
5. Цамовић Билал Актив машинства
6. БожовићСнежана Актив саобраћаја
7. Весад Дољак Актив електротехнике-енергетика
8. Шкријељ Џевад Актив електротехнике-електроника
9. Шабановић Мунир Актив електротехнике-електроника

          ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. Незрина Даздаревић Стручни сарадник – психолог,
3. Веснић Мирсада Стручни сарадник – педагог,
4. Адалета Ватић Наставник ликовног
5. Ђерлек Амела Наставник екологије,координатор
6. Џанковић Садика Наставник биологије
7. Ђерлек Мелиса Наставник саобраћајних предмета
8. АидаШеховић Наставник енглеског језика
9. Ахметовић камала Наставник математике
10. Сузана Маринковић Наставник енглеског језика
11. Лекпек Јусуф Секретар-правник
12. Суљевић Исмет Председник Савета родитеља
13. Анастасија Цветовић Ђачки парламент

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Љајић Хидо Директор – управу школе
2. Лекпек Јусуф Секретар школе, координатор
3. Махмутовић Едина Председник Школског одбора
4. Мирко Ђурковић Члан Наставничког већа

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОМ ПАРАЛАМЕНТУ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор – управушколе
2. НезринаДаздаревић Стручни сарадник – психолог,
3. ВеснићМирсада Стручни сарадник – педагог, координатор
4. ВањаМаринковић Помоћник директора

ТИМ ЗА ПОДРШКУ ВРШЊАЧКОМ ТИМУ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
2. ВањаМаринковић  Помоћник директора
3. НезринаДаздаревић Стручни сарадник-Психолог
4. ВеснићМирсада Стручни сарадник,Педагог
5. Божидар Кулунџић Вршњачки тим
6.  Анастасија Цветковић Ђачки парламент

 

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК НАСТАВЕ

 

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЂурковићМирко Организатор практичне наставе, координатор
2. ТомовићВукомир Машинство и обрада метала – блок настава
3. СалиховићОмер Електротехника
4. МирзаШемсовић Машинство и обрада метала
5. ДамирРамчић Саобраћај

ТИМ ЗА ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Бајрамовић Јусуф Наставник електро предмета, Координатор
2. Халиловић Садик Наставник електротехнике
3. Халитовић Сенадин Наставник математике
4. Климента Алмина Електротехника
5. ШемсовићМирза Координатор Достигнућа младих
6. Кујовић Исо Машинство и обрада метала
7. Владимир Плавшић Саобраћај
8. Мехоњић Елмедина Наставник математике

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. КршићАлбин Помоћник директора
2. ВатићРифат Наставник физичког васпитања
3. ДурановићМирза Наставник физичког васпитања
4. ГегићСеад Наставник физичког васпитања,
  Сејдовић Алмина Наставник физичког васпитања, координатор

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор, координатор
2. МахмутовићЕдина Председник Школског одбора, библиотекар
3.  Сафет Суљовић Председник Савета родитеља
4. ЈусуфЛекпек Секретар – правник

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. МаринковићСузана Наставник енглеског језика, координатор
2. МаринковићВања Помоћник директора и наставник енглеског језика
3. Ђуловић Џенана Наставник психологије и грађанског васпитања
4. ХанушаСамир Наставник српског језика и књижевности
5. СмаилбеговићАлма Наставник српског језика и књижевности
6. МиловићСања Наставник српског језика и књижевности
7. Азра Гицић Наставник српског језика и књижевности
8. Минела Хусеиновић Наставник српског језика и књижевности
9. Адалета Ватић Наставник ликовне културе
10. Сарачевић Алмедина Наставник енглеског језика
11. Данира Рујевић Наставник енглеског језика
12. Љајић Рифат Насатвник електро предмета
13 Реџовић Нермин Наставник социологије
14. Шеховић Аида Наставник енглеског језика
15. Ћоровић Филип Наставник историје
16. Цурић Самир Наставник физике – музички програм
17. Кршић Албин Помоћник директора

ТИМ ЗА САРАДЊУ ШКОЛЕ СА ПОРОДИЦОМ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1 Хидо Љајић Директор школе
2 Вања Маринковић Помоћник директора
3 Албин Кршић Помоћник директора
4 Незрина Даздаревић Школски психолог, координатор

                                     ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. АладинТокалић Наставник Рачунарства и информатике (За сајт школе)
2. Алмина Климента Електротехника
3. ЦамовићБилал Машинство и обрада метала (Презентације)
4. БожовићСнежана Саобраћај
5. ОмеровићЕлведина Наставник енглеског језика, координатор
6. МаринковићВања Помоћник директора
7. ХанушаСамир Наставник српског језика и књижевности
1. Албин Кршић Помоћник директора
2. Миљана Пајовић Наставник предузетништва(За јубилеј и промоцију школе)
  Мирза Шемсовић    Руководилац практичне насатве

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. БачевацЕмин Наставник информатике
2. Личина Вахид Електротехника
3. Самир Ровчанин Машинство и обрада метала
4. Амел Ганић Саобраћај
5. Омеровић Елведина Наставник енглеског језика, координатор
6. Маринковић Вања Помоћник директора
7. Амра Бихорац Наставник српског језика и књижевности

 

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. ЉајићХидо Директор-управу школе
2. Незрина Даздаревић Стручни сарадник-психолог
3. Веснић Мирсада Стручни сарадник-педагог
4. Заимовић Унал Наставник практичне наставе
5. МахмутовићЕдина Председник Школског одбора
6. ЂурковићМирко Наставник практичне наставе
7. ФахрудинШароњац Стручно веће електротехнике
8. Дамир Нуховић Стручно веће машинства обраде метала
9. СнежанаБожовић Стручно веће саобраћаја
10. Албин Кршић Помоћник директора, координатор
13. Дамир Рамчић Насатвник саобраћајних предмета
14. Пајовић Бранко Школски полицајац
15. Суљовић Исмет Председник Савета родитеља
16. Анастасија Цветковић Ђачки парламент
17. Сеад Гегић наставник физичког васпитања
18. МаидаРегић Представник локалне заједнице
19. Шефадил Спахић Представникздравственезаштите
20. Семиха Шаховић Представник Центра за социјални рад