Ucenici

УСПОСТАВЉАЊЕ  ОРГАНИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ

Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна сарадња школе и друштвене средине.

Изван школе ученици се могу укључити у разне активности клубова, удружења, сликарских колонија, спортских клубова, музичких удружења, интересних група и друго. Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним ефектима васпитно-образовног рада, употреби психоактивних супстанци, школа непосредно остварује сарадњу са родитељима.

Са службом социјалне заштите школе успостављају посебну сарадњу када су у питању ученици из различитих средина, када се ради о деци из непотпуних породица, разведених бракова, породица алкохоличара, или болесних родитеља. Социјална заштита омогућава не само социјални третман ученика већ и материјално помаже породици да превазиђе финансијске тешкоће.

Намера нам је да се и сами ученици више ангажују на промоцији Техничке школе кроз правилну употребу социјалних мрежа, повезивање са ученицима техничких школа у земљи и региону и активније укључивање у активности локалне заједнице. У уређивању школског сајта, ученици ће имати много више простора.

Планирамо да интензивирамо сарадњу са Ђачким парламентом који је директна спона са свим ученицима у школи – радо ћемо прихватати све креативне предлоге и пружити помоћ у њиховој имплементацији.

Планирани су састанци са члановима стручних већа ради интензивирања активности ученика и учешће на такмичењима. Планирамо и да будемо домаћини разних културних активности у школи уколико безбедоносна ситуација буде дозвољавала.

Сарадња са свим релевантним институцијама у локалној заједници и региону је од велике важности за промоцију школе, па се наши планови фокусирају на интензивирање свих облика сарадње.

Све активности наших ученика и професора биће медијски пропраћене. У ту сврху користићемо све расположиве локалне и регионалне медијске куће.

Презентација школе уоквиру активности везаних за упис ученика у први разред.Промоција пројеката и програма који се реализују у школи;

Наставаксарадњесадругим школамакојешколујуученикеуистимобразовним профилима.Израда школског часописа и билтена школе који има и рекламно-маркетиншку улогу у развојним и другим активностима школе.