TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Tehničar za kompjutersko upravljanje je obrazovni profil osmišljen za usvajanje znanja i veština korišćenja računara u procesima konstruisanja i pripreme proizvodnje. To obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija, tehnologiju, programiranje i rad na numerički upravljanim (CNC) mašinama. 

Zanimanje buducnosti

Zanimanje TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA pokriva ne samo dizajnerski koncept u mašinstvu već i oblasti nacrtne geometrije, tehničkog crtanja, mehanike, matematike, fizike, programiranja (u izvornom informatičkom smislu i programiranja koje tehničarima pomaže u zadacima mašinske tehničke prakse) i određen teorijski nivo automatizacije i robotike. Najviše časova nastave u ovom obrazovnom profilu posvećeno je kompjuterskoj grafici i modeliranju mašinskih elemenata i konstrukcija.

Softver

Na ovim časovima učenici koriste najsavremenije računarske programe za izradu kompjuterskog geometrijskog modela koji predstavlja elektronsku reprezentaciju dela koji će u proizvodnom procesu biti izrađen nekim od postupaka obrade. Pored modela predmeta, pomenuti programi AutoCAD i SolidWorks (možete na Youtube videti demonstraciju ovih programa, 2D crtanje – AutoCAD, 3D modeliranje) se koriste i za izradu crteža delova i sklopova delova koji u ovim programima mogu da se animiraju u punom kinematskom smislu i da se pre same izrade proveri njihova funkcionalnost. 

Prakticni deo

Učenici se osposobljavaju za:​š

 • Organizaciju rada i obrade na KUM mašinama.
 • šPrimenu alata i pribora u procesu proizvodnje.
 • šPrimenu automatizacije u procesu proizvodnje.
 • šPrimenu različitih mernih metoda
 • šIzradu tehničko-tehnološke dokumentacije.
 • Proces programiranja (G-koda) na kompjuterski upravljanim mašinama, kao i unošenje i testiranje programa

Koriste se sledeći softverski paketi:

 • šWindows & MS Office – kao osnova za efikasnu upotrebu računara
 • šACAD  – kao osnova za 2D kompjutersku grafiku
 • šWin NC – softver za ručno programiranje KUM
 • šSolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje i izradu tehničke dokumentacije
 • šSolidCAM – specijalizovani programski paket za automatsko generisanje G-koda

Posle završenog školovanja:

 • Učenici su u mogućnosti da potraže zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu.
 • U preduzećima na održavanju vozila.
 • Da otvore sopstvenu radionicu i otpočnu privatni posao.

Na časovima stručnih predmeta i praktične nastave, koji se odvijaju u dobro opremljenom kabinetu i školskoj radionici, učenici stiču teorijska i praktična znanja o radu i popravci motora i motornih vozila. Velika pažnja se poklanja sticanju praktičnog znanja u školskoj radionici.