Seminar „Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan (IOP)“

26. i 27. septembra 2020. Tehnička škola je bila organizator i domaćin dvodnevnog seminara
„Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan (IOP)“ za 20 nastavnika škole i 5
nastavnika Osnovne škole „Rastko Nemanjić“ u Postenju, sa kojom sarađuje na projektu
„Osnaživanje kapaciteta obrazovnih ustanova za rad sa decom iz marginalizovanih grupa“. Reč
je o dugogodišnjem projektu čiju implementaciju podržava UNHCR preko Grupe za decu i
mlade „Indigo“ iz Niša.
Program je prvenstveno namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i članovma uprave
srednjih i osnovnih škola. Cilj programa je povećanje uključenosti i kvaliteta obrazovanja za sve
učenike. Program u ZUOV katalogu za 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. Akreditovan pod
brojem 178. i nosi 16 bodova stručnog usavršavanja.
Realizatori: Milena Jerotijević, diplomirani psiholog i Radmila Gošović – izvršna direktorka
grupe “Most”.
Prioritetna oblast: Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna
podrška (rad sa decom iz osetlјivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)
Opšti cilјevi: Povećanje uklјučenosti i kvaliteta obrazovanja za sve učenike, osiguranje
napredovanja i sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja, povećanje kompetencija nastavnika
da prepozna i podstiče razvoj kapaciteta svih učenika uz uvažavanje različitosti.
Specifični cilјevi: Upoznavanje sa: – procedurom dolaženja do sveobuhvatnih podataka o
učeniku i pisanja pedagoškog profila; – izradom plana individualizacije i IOP-a; – načinom i
dinamikom praćenja i revizije IOP-a; – planiranjem časa u odelјenjima koja pohađaju i učenici
kojima je potrebna dodatna podrška, na način koji obezbezbeđuje učešće svih; – osobenostima
darovitih učenika i vrstama podrške koja im je potrebna u obrazovanju; – postupcima i veštinama
upravlјanja školom i odelјenjem koje pohađaju deca iz osetlјivih grupa.
Teme programa:
1. dan 1. Uvod i otvaranje 2. Šta je inkluzivno obrazovanje 3. Kako identifikovati potrebe za
podrškom u obrazovanju 4. Tehnika i izrade pedagoškog profila 5. Strategije rada sa darovitim
učenicima
2. dan 1. Šta je individualni obrazovni plan 2. Planiranje podrške u obrazovanju 3. Koraci, postupci
i izrada IOP-a i prikaz postupaka i tehnika za evaluaciju i reviziju IOP-a 4. Planiranje časa 5.
Zatvaranje i evaluacija seminara

Novi Pazar Koordinator projekta:
27.09.2020. Dina Omerović