Vizija

 

U bliskoj budućnosti sebe vidimo kao školu koja poseduje sopstvenu školsku zgradu sa svim neophodnim pratećim objektima: fiskulturna sala, sportski tereni, radionice sa najasavremenijom opremom za izvođenje praktične nastave, veliko školsko dvorište sa drvećem i klupama za sedenje, školu sa velikim i svetlim učionicama i kabinetima za sve nastavne predmete.

Budući da je reč o stručnoj školi, veća zastupljenost zanimanja po dualnom modelu obrazovanja je više nego dobrodošla. U tom smislu neophodno je poboljšanje saradnje sa privatnim preduzetnicima koji treba da shvate da je kvalitetno dualno obrazovanje, pre svega, u njihovom interesu, ali i u interesu kompletne lokalne zajednice. Takođe treba raditi na poboljšanju  usklađenosti izbora obrazovnih profila sa realnim potrebama tržišta rada čime se direktno povećava mogućnost zaposlenja.

Pratićemo i obrazovne trendove u svetu i afirmisati   savremena i atraktivna zanimanja koja su sama po sebi privlačna učenicima i prate njihova interesovanja.

Da bismo postigli napredak u ispunjenju svojih ciljeva, neophodno je da nosioci obrazovno – vaspitnog procesa, tj. nastavni kadar, budu, pre svega, informatički kompetentni, ali i da stalno napreduju u oblastima svojih užih specijalnosti. Ulagaćemo u stručno usavršavanje nastavnog kadra i raditi na podizanju motivacije nastavnika.

Poseban naglasak stavljamo na uspešnu korelaciju teorijske nastave s praksom, odnosno primenu stečenih teorijskih znanja u praksi, za šta je potrebna inovacija nastavnih sadržaja, na čemu ćemo aktivno raditi.

Najzad, svoju školu vidimo kao otvorenu i fleksibilnu ustanovu koja podstiče individualni razvoj učenika, sticanje upotrebljivih znanja, razvoj kritičkog promišljanja i afirmaciju pozitivnih vrednosti koje doprinose kompletnom razvoju ličnosti.