Pravilnik o vanrednim učenicima

Na osnovu člana 119. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja(„Sl.glasnik br.88/2017)  i člana 64. Statuta Tehničke škole Novi Pazar Školski odbor je na sednici održanoj dana 26.02.2018.godine, doneo:

PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA

Član 1.

Vanredni učenik prvog razreda Srednje škole  (u daljem tekstu: Škola) je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja za rad, koje je starije od 17 godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave.

Svojstvo vanrednog učenika stiče se upisom u Školu svake školske godine,. pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 2.

Vanredni učenik se upisuje u Školu radi završetka započetog školovanja, radi prekvalifikacije, dokvalifikacije i radi sticanja specijalizacije.

Učenik kome je odobren prelazak u drugu školu odnosno drugi obrazovni profil, polaže dopunski ispit iz predmeta koji nisu bili utvrđeni školskim programom odnosno nastavnim planom i programom koji je učenik započeo da savlađuje, u rokovima utvrđenim rešenjem, u skladu sa opštim aktom Škole.

Lice upisano u Školu radi prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi direktor Škole.

Lice upisano u Školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni školskim programom, odnosno nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi direktor Škole.

Majstorski, odnosno specijalistički ispit polaže lice nakon savladanog programa specijalističkog odnosno majstorskog obrazovanja.

Ispit stručne osposobljenosti polaže se nakon završenog stručnog osposobljavanja ili završenog prvog razreda srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Posle završenog drugog razreda srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja ili završenog dvogodišnjeg obrazovanja za rad, polaže se završni ispit.

Nakon savladanog programa obuke polaže se ispit za obuku u školi ili drugoj organizaciji koja ima odobrenje za rad, pred posebnom komisijom.

Član 3.

Vanredni učenik ima pravo da se upiše u odgovarajući razred Škole pod uslovima utvrđenim zakonom.

Vanredni učenik iz stava 1.ovog člana ima pravo da se upiše u odgovarajući razred u toku školske godine, ali ne može da završi započeti razred u roku kraćem od godinu dana.

Izuzetno, lice iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje uz rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave.

Redovni učenik u svakom trenutku školovanja može da promeni status iz redovnog u vanredni, na zahtev roditelja, ukoliko postoje opravdani razlozi za to.

Član 4.

Vanredni učenik polaže i ivršava druge utvrđene obaveze.

Vanredni učenik može da polaže ispite u sledećim ispitnim rokovima:

– oktobarskom, januarskom, aprilskom, junskom i avgustovskom.

Član 5.

Prvi ispitni rok u školskoj godini je oktobarski ispitni rok.

Vanredni učenik može da pristupi polaganju ispita pod uslovom da je podneo prijavu za polaganje ispita i da je uz prijavu priložio dokaz o uplati naknade za polaganje ispita.

Naknada troškova ispita vanrednih učenika određena je Odlukom o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola, donetom od strane Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prijavu za polaganje ispita vanredni učenik podnosi na propisanom obrascu, za svaki ispit posebno. Prijava se podnosi sekretarijatu Škole.

Član 6.

Učenici rade pismene zadatke, odnosno polažu pismeni i usmeni deo ispita kada je to za određeni predmet propisano Pravilnikom o nastavnom planu i programu obrazovno-vaspitnog rada za određeno obrazovni profil.

Član 7.

Kada se ispit sastoji iz usmenog i pismenog dela, odnosno usmenog dela i praktičnog rada, učenik prvo radi pismeni deo, odnosno praktični rad, a potom polaže usmeni deo.

Trajanje pismenog dela za određeni predmet, propisuje se odgovarajućim pravilnikom o nastavnom planu i programu.

Pismeni i usmeni deo ispita ne mogu se polagati u istom danu.

Član 8.

Škola organizuje konsultativnu nastavu iz pojedinih ili svih predmeta, ukoliko za nastavu ima zainteresovanih učenika.

Član 9.

Nastavnici odgovarajućih predmeta su dužni da vanrednom učeniku pruže pomoć prilikom izbora literature iz koje se priprema ispit i da kroz konsultacije daju potrebna obaveštenja radi pravilnog shvatanja pojedinih nastavnih sdadržaja.

Ukoliko Škola za vanredne učenike organizuje konsultativnu nastavu, iz teorije i prakse, broj časova te nastave utvrđuje se na 20% od fonda časova propisanog pravilnikom o n astavnom planu i programu za određeni predmet i obrazovni profil.

Član 10.

Komisija pred kojom se polaže ispit ima najmanje tri člana, od kojih su najmanje dva stručna za predmet. Komisiju formira dirketor.

Usmenom delu ispita obavezno prisustvuju svi članovi ispitne komisije.

Usmene odgovore učenika prati i ocenjuje svaki član komisije, a ocena se utvrđuje većinom glasova članova komisije i unosi u zapisnik o polaganju ispita – mastilom, odnosno hemijskom olovkom.

Član 11.

Za sprovođenje usmenog dela ispita utvrđuje se spisak ispitnih pitanja, posebno za svaki predmet i razred, tako da tim pitanjima bude obuhvaćeno celokupno gradivo predmeta. Ispitna pianja sastavljaju stručna veća.

Na osnovu utvrđenih spiskova ispitnih pitanja sačinjavaju se ispitne cedulje, koje sadrže najmanje tri ispitna pitanja, čitko napisana.

Ispitne cedulje su overene pečatom škole, od iste su hartije i jednake veličine i boje.

Broj ispitnih cedulja sa pitanjima mora biti veći od broja prijavljenih učenika  za polaganje ispita u jednoj grupi, najmanje za tri.

Usmeni deo ispita polaže se izvlačenjem ispitnih cedulja.

Član 12.

Pismeni zadatak pregledaju ispitivač i dva člana komisije i utvrđuju ocenu koja se unosi u zapisnik o polaganju ispita.

Ocena iz pismenog i usmenog dela ispita jednog predmeta je jedinstvena i utvršuje se većinom glasova članova ispitne komisije.

Član 13.

Vanredni učenik se udaljava sa ispita ukoliko koristi mobilni telefon, elektronski uređaj ili druga nedozvoljena sredstva, remeti tok ispita, nedolično se ponaša prema članovima ispitne komisije.

U slučaju udaljavanja vanrednog učenika sa ispita, ispitna komisija unosi u zapisnik o polaganju ispita napomenu da je učenik udaljen, uz navođenje razloga udaljavanja.

Učenik koji je udaljen sa ispita, ocenjuje se nedovoljnom ocenom.

Član 14.

Ako učenik u toku ispita odustane od polaganja, smatra se da nije položio ispit i isto se konstatuje u zapisniku.

Član 15.

Vanredni učenik polaže ispit iz svakog predmeta utvrđenog planom obrazovanja, a iz predmeta Fizičko vaspitanje, samo ukoliko je mlađi od 20 godina.

Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje.

Član 16.

Uspeh učenika iz obaveznih nastavnih predmeta ocenjuje se brojčano, a iz izbornih – opisno.

Član 17.

Da bi mogao da se upiđe u školu i polaže ispite iz narednog razreda, vanredni učenik mora položiti sve ispite iz prethodnog razreda.

Član 18.

Učeniku koji je položio sve ispite iz predmeta za određeni razred izdaje se svedočanstvo o završenom razredu.

Evidnecije o ispitima čuvaju se 10 godina.

Član 19.

Vanredan učenik koji se upiše u srednju školu u cilju nastavljanja započetog školovanja, mora da priloži svedočanstva završenih razreda, kako bi se mogao upisati u odgovarajući razred.

Vanredan učenik koji se ispisao iz jedne škole i nastavlja školovanje u drugoj školi radi sticanja obreazovanja u istom trajanju, uz zahtrev da mu se odobri polaganje ispita iz predmeta razreda koji je započeo u drugoj školi, moera priložiti ispisnicu škole iz koje dolazi.

Član 20.

Visina naknade vanrednog učenika za polaganje ispita, kao i visina školarine vanrednog učenika utverđena je Odlukom o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola, donetom od strane Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član 21.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola, broj: 611-00-1788/2017-03, koju je donelo Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, vanredni učenici plaćaju naknadu, na ime pokrića svarnih troškova polaganja ispita i troškova pripremne nastave.

Član 22.

Raspodela     sredstava      dobijenih       na    ime     troškova       vanrednih      učenika, utvrđena je posebnim Pravilnikom.

Član 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.