Električar

Električari se osposobljavaju za izvođenje elektroinstalaterskih radova, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje, montažu i zamenu industrijske elektroopreme.

Elektroinstalaterski radovi se odnose na: kućne elekroinstalacije, protivpožarne elektroinstalacije, instalacije osvetljenja, instalacije računarskih mreža, instalacije telekomunikacionih mreža, video nadzora, interfona i alarma.

Elektroinstalaterski radovi obuhvataju:

 • razvod električnih instalacija,
 • popravku starih instalacija,
 • instaliranje osigurača,
 • sklopki, prekidača, prigušnica i trafoa,
 • postavljanje uređaja električne rasvete,

održavanje postavljenih uređaja, otklanjanje mogućih kvarova, zamenu i postavljanje novih električnih vodova, ugradnju razvodnih  ormara, priključenje elemenata, električnih uređaja i elektroopreme, preventivno održavanje električne opreme (sklopke, električne komponente).

Električar se bavi:

 • šIZRADOM INSTALACIONOG PRIBORA I UREĐAJA
 • šIZRADOM RAZVODNIH TABLI
 • šMERNIH GRUPA
 • šKOMANDNIH TABLI I PULTOVA
 • šELEKTRIČNA BROJILA
 • šSKLOPKE
 • šAUTOMATE
 • šUREĐAJE ZA MERENJE

Električar posao izvršava na osnovu projektne dokumentacije (papiri sa ucrtanim rasporedom električnih instalacija i opreme na crtežu građevinske osnove). Zatim crta po zidovima pozicije razvodnih i montažnih kutija, sijaličnih mesta, table sa osiguračima i trase kablova. Od mesta table ili ormara sa sa osiguračima električar postavlja razvodne kutije, dozne, pravi kanale, polaže vodove  tj. sprovodi elektroinstalaciju po celom objektu. Nakon postavljanja instalacija, vrši proveru i otklanjanje eventualnih grešaka i propusta. Posle popunjavanja udubljenja i malterisanja električar povezuje opremu, table i ormare sa osiguračima na instalaciju, i još jednom proverava kvalitet izvedenih radova.

EDUKACIJA SE BAZIRA UGLAVNOM NA PRAKTIČNOJ NASTAVI, ALI SE U POSEBNIM TEORIJSKIM PREDMETIMA IZUČAVA PROIZVODNJA, PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ELEKTRIČNE MAŠINE, KAO I KUĆNI APARATI.