ШКОЛА ДАНАС

Мисија   школе

             Наша мисија је да обезбедимо подстицајну средину за лични и професионални развој ученика, који ће у складу са својим могућностима, интересовањима и потребама радног окружења, развијати знања и вештине потребне за наставак школовања или укључивање у свет рада, у односу на свој образовни профил. Развијамо и изграђујемо компетенције, знања и вештине неопходне за живот у стално промењивом свету, кроз сарадњу школе и свих релевантних институција.

Мисија наше школе је да подстиче развој ученика и наставника,негује међусобно уважавање и разумевање,стварамо позитивну атмосферу и климу у којој ће се млади који су у осетљивој доби ,али и радници осећати сигурно.Школујемо образовне профиле у подручјима: машинство и обрада метала,електротехника и саобраћај,који ће се моћи зашпошљавати али и даље наставити школовање на факултетима и у будућности моћи прилагођавати технолошко-техничким променама и развоју технике, као и да могу бити успешни и на пословима сродних области, покретљиви и флексибилни кадрови прилагодљиви променама и потребама тржишта рада.

Мисија наше школе је да образујемо и васпитавамао ученике, доприносимо свестраном развоју личности ученика, развијемо код њих свест о правима и одговорностима ученика и грађанина, васпитање ученика у вези са одговорним приступом обавези које намеће њихово будуће занимање, пре свега према неговању хуманости, праћењу свих новина у струци које не сме престати изласком из школе и сл. ,унапређујемо наставу кроз стручно усавршавање наставника, својим радом и личним примером доприносимо побољшању угледа школе, подижемо квалитет живота у локалној заједници, негујемо добре међуљудске односе и толеранцију.

Визија  школе

Ми смо средња стручна школа која васпитава и образује младе људе спремне да одговоре захтевима посла у складу са европским стандардима или за даље школовање. Настојимо да ученици стекну квалитетна знања и вештине, али и да умеју да их примене у будућем раду. Посебну пажњу посвећујемо васпитној улози школе и у том смислу негујемо односе засноване на међусобном уважавању и поштовању, развијамо критичко мишљење код ученика, учимо их одговорности и усвајању свих оних вредности које су претпоставка за целовит развој личности и за одговоран и ангажован живот.

Наша визија је савремена школа која функционише по усклађеним интересовањима ученика и најновијим достигнућима из области медицине, чији ће се рад заснивати на креативности ученика и запослених у школи. Свесни смо да оваква визија постаје стварност само уколико одговорност за њену реализацију једнако преузму професори, директор, сарадници, ученици, родитељи, локална заједница и Министарство просвете Републике Србије.

Желимо да постанемо школа нових могућности, која ће развијати компетенције ученика, кроз наставне садржаје, теорију и праксу, уз стално иновирање образовних профила, праћењем развоја науке, технологије и потреба привреде.

Желимо да постанемо школа са највише 25 ученика по одељењу, са светлим и опремљеним кабинетима и пријатним ентеријером где ће ученици радо долазити и осећати да је школа по нииховој мери (настава савремена, ефикасна, квалитетна, прилагођена потребама  и интересовањима ученика, наставника и родитеља).

Желимо лепо уређено двориште, регулисане имовинско-правне односе, безбедне ученике и  двориште,школску улицу, измештен саобраћај, спортске терене, засебну зграду само за нашу школу са фискултурном салом, едуковане наставнике, ученике и родитеље савременим програмима, да су атмосфера и међуљудски односи такви да обезбеђују осмех на лицима ученика и радника,школу без насиља било ког облика.

Желимо школу у коју ће ученици долазити весели и насмејани, мотивисани да стичу нова знања и вештине. Школу у којој ће радо проводити време учећи и дружећи се са својим вршњацима и наставницима. Желимо установу од регионалног значаја која ће привући ученике кроз савремену наставу, као и наставу са елементима дуалног образовања припремајући их за наставак школовања на високим школама и факултетима, односно запошљавање и рад у окружењу савремених технологија.

Реализацијом предвиђеног наставног програма у наредним годинама желимо да створимо модерну школу са атрактивним потребним занимањима, савременим наставним техникама и технологијама и едукованим, информатички писменим стручним кадром који ће професионално обављати свој рад и тиме афирмисати образовне и васпитне вредности.

Желимо отворену, флексибилну школу која ће се брзо и ефикасно прилагођавати потребама локалног окружења и шире.